N

Обаждане сега

N

Изпратете ни съобщение

Asperox Magic Yellow

УНИВЕРСАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ ЗА БИТА И ИНДУСТРИЯТА

 

5,99 лв.71,88 лв.

Код: Няма Категория:

Начин на употреба:

Напръскайте от ASPEROX върху повърхността, която искате да почистите.

Изчакайте няколко секунди да подейства, след което избършете или изплакнете с кърпа, гъба или четка. При почистване на фурна, нагрейте до 50-60 °С и след това напръскайте с ASPEROX, Затворете капака на фурната и изчакайте да се отлепят мазнините от повърхността на фурната. След което избършете с влажна кърпа. Преди почистване на текстил тествайте на малка повърхност.

 

Предназначение:

Продукта се използва за почистване и обезмасляване на:

За бита: Фурна, аспиратор, филтри на аспиратор, скара, тенджери, тави, климатици и подобни мазни повърхности. ПВЦ дограма и врати, пластмасови маси и столове.

За превозни средства: Двигатели, джанти, всички повърхности на вратите от метал и пластмаса.

За текстил: Преди пране за премахване на петна и лекета от дрехи, обувки, мебели и други.

 

Пиктограми за опасност:
GHS07
Сигнална дума : Внимание
Предупреждения за H319 Предизвиква сериозно дразнене на
очите. за опасност EUH 208 Съдържа Quaternary coco alkylamine
ethoxylate, Limonene. Може да предизвика алергична реакция.
Препоръки за безопасност : Защита:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
Р102 Да се съхранява извън обcега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици, очила.
Р305+Р351+ При контакт с очите: Промивайте
Р338 внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

 

- Информационен лист за безопасност

- Проекто-етикет

Допълнителна информация

Нето кг.

1000 ml

Брой опаковка в кашон

12