N

Обаждане сега

N

Изпратете ни съобщение

Asperox Magic Blue

УНИВЕРСАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА КОТЛЕН КАМЪК И РЪЖДА

 

5,99 лв.71,88 лв.

Код: Няма Категория:

Начин на употреба:

Напръскайте от ASPEROX върху повърхността, която искате да почистите.

Изчакайте няколко секунди да подейства, след което избършете или изплакнете с кърпа, гъба или четка. За по-добър ефект полирайте с кърпа. Преди употреба тествайте на малка повърхност. Не накисвайте дълго време повърхността с ASPEROX.

 

Предназначение:

Продукта се използва за почистване и полиране на:

Порцеланови и метални мивки, тоалетни чинии, гранит, фаянс, душ кабини, стъкла, смесители, пластмасови повърхности, неръждаема стомана. Не използвайте върху мрамор, естествен камък и други повърхности които са чувствителни на киселина.

Пиктограми за опасност:
GHS05
Сигнална дума : Опасно
Предупреждения за H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно за опасност увреждане на очите.
EUH 208 Съдържа Methanesulphonic Acid.
Може да предизвика алергична реакция.
Препоръки за безопасност : Защита:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
Р102 Да се съхранява извън обcега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици, очила.
Р305+Р351+ При контакт с очите: Промивайте
Р338 внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в одобрено място за изхвърляне, в съответствие с местните и национални разпоредби.

 

- Информационен лист за безопасност

- Проекто-етикет

Допълнителна информация

НЕТО кг.

1000 ml

Брой опаковка в кашон

12